عکاسی آتلیه

لطفا قبل از رزرو، قسمت قیمتها و شرایط آتلیه را مطالعه بفرمایید. مبلغ 800 هزار تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی نوزاد

بهترین زمان برای عکاسی نوزاد بین ۵ تا ۲۰ روزگی می باشد. مبلغ 800 هزار تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی نوزاد در منزل

زمان حضور عکاس ۳ ساعت می باشد. هزینه ویزیت ۲۰۰ هزار تومان و حداقل سفارش ۸۰۰ هزار تومان میباشد.

رزرو

عکاسی بارداری

لطفا قبل از رزرو، قسمت قیمتها و شرایط آتلیه را مطالعه بفرمایید. مبلغ 800 هزار تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی جشن تولد

مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت ویزیت عکاس می باشد. برای هر ساعت اضافه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت اضافه میگردد.

رزرو

عکاسی فضای باز

مبلغ 800 هزار تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

کلیپ فضای باز و یا تولد

زمان حضور فیلمبردار ۳ ساعت می باشد که به ازای هر ساعت اضافه ۱۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت اضافه می گردد

رزرو

عکاسی و کلیپ فضای باز و یا جشن تولد

زمان حضور عکاس و فیلمبردار ۳ ساعت می باشد که به ازای هر ساعت اضافه ۱۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت هر نفر اضافه می گردد.

رزرو