عکاسی آتلیه

لطفا قبل از رزرو، قسمت قیمتها و شرایط آتلیه را مطالعه بفرمایید. مبلغ یک میلیون تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی نوزاد

بهترین زمان برای عکاسی نوزاد بین ۵ تا ۲۰ روزگی می باشد. مبلغ یک میلیون تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی نوزاد در منزل

زمان حضور عکاس ۳ ساعت می باشد. هزینه ویزیت ۶۰۰ هزار تومان و حداقل سفارش دو میلیون تومان میباشد.

رزرو

عکاسی بارداری

لطفا قبل از رزرو، قسمت قیمتها و شرایط آتلیه را مطالعه بفرمایید. مبلغ یک میلیون تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

عکاسی جشن تولد

مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت ویزیت عکاس می باشد. برای هر ساعت اضافه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت اضافه میگردد.

رزرو

عکاسی فضای باز

مبلغ یک و نیم میلیون تومان بابت بیعانه می باشد.

رزرو

کلیپ فضای باز و یا تولد

زمان حضور فیلمبردار ۳ ساعت می باشد که به ازای هر ساعت اضافه ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت اضافه می گردد

رزرو

عکاسی و کلیپ فضای باز و یا جشن تولد

زمان حضور عکاس و فیلمبردار ۳ ساعت می باشد که به ازای هر ساعت اضافه ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ ویزیت هر نفر اضافه می گردد.

رزرو